KULTURA W SIECI


Kultura w sieci – program MKiDN finansowania zmian formy upowszechniania działalności twórczej.

 

Program „Kultura w sieci” to program wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

 

Uruchomienie programu „Kultura w sieci” było możliwe dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, m.in. Tarczy Antykryzysowej.

 

Program składa się z dwóch elementów – programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program stypendialny jest kierowany do osób fizycznych, twórców i artystów. O dotację z programu NCK mogły się starać firmy, organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury oraz kościoły, związki wyznaniowe i ich osoby prawne.

 

Ze względu na rekordowe zainteresowanie (łącznie do programu „Kultura w sieci” wpłynęło ponad 12 000 wniosków), budżet programu został zwiększony czterokrotnie i wynosi 80 mln zł. Z tej sumy 20 mln zł przeznaczono na stypendia dla artystów, a 60 mln zł – na program dotacyjny dla instytucji i organizacji.

 

Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na celu wspieranie aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej kultury w zakresie upowszechniania dóbr kultury w Internecie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

O stypendia programu „Kultura w sieci” mogli się starać twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy w następujących kategoriach:

 literatura,sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, twórczość ludowa, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.

 

Program NCK ma na celu tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Istotnym celem programu jest wspieranie zadań rozwijających kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

 

Program stanowi również finansowe narzędzie wsparcia sektora kultury w związku ze znaczącymi utrudnieniami, jakie w działalności podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury wprowadzają wymogi związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

 

Pełna treść artykułu.