PRYWATNOŚĆ


Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest administrator strony aiowszem.pl, e-mail: aiowszem@interia.pl

2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc pod wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji celu projektu AIOWSZEM.PL, polegającego na udostępnianiu amatorskiej twórczości seniorów w sieci, realizowanego w ramach Programu MKiDN „Kultura w Sieci”, dla którego przetwarzanie tych danych jest niezbędne (podpisanie prac, oznaczenie w nagraniu itp.).
4. Jeżeli wykorzystanie prze Administratora Pani/Pana danych osobowych wykracza poza powyżej wymienione przypadki, Administrator może zwrócić się do Pani/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych - jednym lub więcej - ściśle określonych celach (art. 6, ust.1, lit. a RODO).

5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania opisanej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej (przed wycofaniem).
6. Udostępniane na stronie dane, widoczne dla wszystkich użytkowników internetu, są dobrowolne a autor prac lub ich dysponent sam decyduje, jaki przybiorą kształt (imię i nazwisko, pseudonim artystyczny, nazwa itp.).

7. Dane (imię, nazwisko, adres email) będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po ustaniu Projektu, tj. do 28.02.2021.
8. Zgodnie z zapisami RODO ma Pani/Pan szereg uprawnień, związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Udział w ankiecie konkursowej wymaga podania adresu email w celach weryfikacji i zapobieganiu nadużyciom (boty, hejt i trolling). Adresy nie będą przechowywane, przetwarzane czy wykorzystywane w żaden inny sposób jak tylko w celach niezbędnych do przeprowadzenia ankiety.